فرصت جذب 100 میلیارد تومانی برای سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد