تشکر فریدون زندی از قلعه‌نویی/ بیک‌زاده تمرین را تحریم کرد