کاروان 27 نفره تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان وارد تهران شد