اعتماد مردم به نام «شیبانی» سبب ورود تمام فهرست به شورا شد