کارگاه های هنرهای سنتی در دولت تدبیر و امید احیا شد