نخستین جشنواره قرآنی تربیت و تعالی به کار خود پایان داد