استاندار گلستان: نقش اصناف در رضایتمندی مردم از عملکرد دولت انکارناپذیر است