از سراب روشنفکري ديني تا مرداب دين‌ستيزي در رمان «شکاف»