رسالت هنرمند در يافتن مصاديق تاريخي تولي و تبري/ ضرورت تکيه هنرمند بر روايات، ادعيه و زيارات