اولاند: فرانسه همواره موضع سرسختانه‌ای را در قبال تهران اتخاذ کرده است