قالیباف: زندگی بسیار ساده و سالم دکتر عباس شیبانی باید سرلوحه و الگوی مدیران باشد