برگزاری کارگاه‌های آموزشی «صرفاً جهت ازدواج» در دانشگاه زنجان