تقسیم‌بندی تروریست‌ها به «خوب» و «بد» کمکی به حذف تروریسم نمی‌کند