رییس شورای عالی استان های کشور: 38 هزار شورا در ایران وجود دارد