دراگان اسکوچیچ: ناراحتم چون از صعود به مرحله بعد بازماندیم