نظامیان اسرائیل: گفتند به هیچ جنبنده‌ای رحم نکنید!