ادعای وجود بمب، مسیر هواپیمای اماراتی را تغییر داد