بلوار یک هزار و 200 متری شرق بندرعباس تا هفته دولت تکمیل می شود