اسکوچیج: پیروزی برابر لوکوموتیو تاثیری برای صعود ندارد