نانوجاذبی برای جذب مقادیر ناچیز هیدروکربن آروماتیک از آب دریا ساخته شد