بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه و جهان در تماس ...