دولت باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی اعتماد کند