سامری: امیدوارم هفت‌الماس، شهرداری را ببرد/شاگردانم تا لحظه‌آخر برای نام آبادان جنگیدند