پیروزی پتروشیمی به خاطر یک بازیکن تأثیرگذار/ انتقاد از کار دفاعی