بیش از 13 هزار مترمربع از بستر رودخانه جاجرود آزادسازی شد