نارضایتی هواداران از عدم واگذاری باشگاه و حضور بازیگران در تمرین