علوم پزشکی گیلان بیمارستان‌ها را ببندد بهتر است تا اینگونه زباله‌های عفونی را رها کند