شرکت نفتي فعال در هورالعظيم به دادگاه معرفي مي شود