بازرسي،با هرگونه خسارت به حوزه منابع طبيعي برخورد مي‌کند