شوراهای شهر و روستا باید در همه حوزه‌ها برنامه داشته باشند