شهردار شیراز: جایگاه سخنرانی رییس جمهوری در شاهچراغ باهزینه کمی آماده شد