گودرزی: تلاش در حوزه ورزش، فرصت و نعمت بسیار ارزشمندی است