هرگونه تلاش مجدد برای اشغال حلب به جنگی تمام عیار منجر خواهد شد