136میلیارد ریال برای ارتقای فرهنگی مددجویان کمیته امداد خوزستان هزینه شد