اعتماد به تیم مذاکره کننده هسته ای از مصادیق همدلی و هم زبانی است+تصاویر