استقبال دولت عربستان از انتصاب فرستاده جدید سازمان ...