هزاران نسخه از آثار خطی تاریخی عراق توسط داعش از بین رفت