نیمی‌ از متن‌ها در اینستاگرام با شکلک منتشر می‌شوند