18هزار نفر از گفتمان های دینی استان یزد استفاده کردند