4600 متر از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده ورجین رفع تصرف شد