دولت جدید تقاضاهای زیادی از کشورهای مختلف برای بهبود روابط اقتصادی دارد