ارائه‌ی سیم‌کارت‌های کودک؛ نسخه‌ای برای کاهش نگرانی والدین