فعالیت پایگاه امداد هوایی بوشهر با بالگرد استان فارس آغاز می‌شود