محاکمه یک ورزشکار سرشناس ایرانی به اتهام تجاوز به عنف