از کارگران نمونه شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلی تجلیل شد