کلیات طرح جامع توسعه منطقه ویژه شمال استان بوشهر تعیین شد