ناظمی: وزارت ورزش اهلیت فنی خریداران سرخابی‌ها را بررسی می کند