برانکو معتقد است در پرسپولیس کار تاکتیکی انجام نشده است | بازیکنان به شدت نگران آینده هستند