بنگر: بازیکنان پرسپولیس برای بازی با بنیادکار روحیه ندارند