نماینده اصفهان عاقبت به خیر نشد/ شکست پمینا در هفته پایانی لیگ